Carousel vectors: 2 free vectors

Carousel Vector
Abacus icon set